Plavecký klub telesne a zrakovo postihnutých športovcov

 

Poslanie PK TZPŠ DOLPHINS

Poslaním PK TZPŠ DOLPHINS je uspokojovať záujmy občanov v oblasti telesnej kultúry. Za týmto účelom im umožňuje dobrovoľne sa združovať, vytvárať podmienky na upevňovanie ich zdravia, telesnej a duševnej zdatnosti a športovej výkonnosti v oblasti športu zdravotne postihnutých športovcov a môže byť rôzneho charakteru v oblasti športu zdravotne postihnutých športovcov.

 

Hlavné zameranie klubovej činnosti

Výchova pretekárskej plaveckej základne telesne a zrakovo postihnutých športovcov formou výučby plávania v základnom plaveckom výcviku a následného zdokonaľovania ich plaveckých zručností a zdatností formou systematickej tréningovej prípravy až k vrcholovému plávaniu a reprezentácii SR.