Plavecký klub telesne a zrakovo postihnutých športovcov

Dňa 23. januára 2020 sa konala výročná členská schôdza nášho klubu v priestoroch DSS GAUDEAMUS na Mokrohájskej ul., kde jedným bodom programu bola voľba nového výkonného výboru. Doterajšia predsedníčka a trénerka Daniela ŠIPOŠOVÁ bola nútená zo zdravotných dôvodov ukončiť svoju činnosť v klube.

Novo zvolenou predsedníčkou je Katarína BLATTNEROVÁ, za podpredsedu bol zvolený Branislav BLATTNER a za kontrolórku bola zvolená Martina LENIVÁ.

Novo zvolenému výkonnému výboru želáme veľa úspechov a elánu do tejto náročnej práce.